Блог

Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата

  Виж всички постове
5 март 0

Започнаха репетициите за заснемане на видео-уроците по проект "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата"

  • Time07:45 АM
  • Admin
  • 2
  • 0

През февруари и началото на март 2020 г. започна една от основните дейности на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“, изпълняван с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя включва заснемане на видео-уроци за прилагане на модела "младежки театър срещу омразата". Условно е разделена в две части – репетиции и разиграване на казуси. Репетициите започват с упражнения за опознаване и за работа в екип. Представят първоначални знания по актьорско майсторство, играят се етюди с актуални конфликтни ситуации и се поставят опции за тяхното разрешаване. Заснетите казуси, изиграни от младежи, доброволци към Сдружение "Дебют" и младежи от други училища, допринасят за критично преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях. Уастниците в тях са десет, от които четири с ромски произход.

Bilitis


Bilitis


Bilitis


Bilitis


Bilitis


Bilitis

Коментари (0)


Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“