Active citizens fund

Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата

Проектът

Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата

Срок: October 05, 2019 - October 05, 2024


Нуждата от проекта „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“ се обуславя от засиленото търсене на иновативни форми от страна на НПО в страната за ангажиране на младежи като застъпници за демократичните ценности и правата на уязвими групи, и противопоставяне на речта на омразата. Целта на проекта е повишаване на капацитета на 20+ НПО, работещи с младежи, да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра. Проектът обединява 3 НПО от различни части на страната и 1 Читалище, работещи с младежи чрез интерактивни форми (театър, дебати, младежки фестивали и др.) с цел развитие и разпространение на иновативна методология, наречена от партньорите "младежки театър срещу омразата". Ефективността на този модел вече е тествана от водещата организация, Сдружение "Дебют" чрез успешно изпълнен проект в предходната фаза на Програмата в подкрепа на НПО (2009-2014). Обединяването на партньори, които работят с различни уязвими групи младежи: роми, ЛГБТИ, мигранти, наркозависими и др., ще допринесе за обогатяване на методологията. Ще бъдат изработени видео-уроци и наръчник с казуси-сценарии за театрални етюди, които ще бъдат използвани в обучение за обучители и семинари за развитие на мрежата. Партньорите ще увеличат своя капацитет като обучители и промотъри на модела, ще привлекат мин. 20 нови НПО от 3 региона (Югозападен, Северен централен и Югоизточен) към мрежата. Целеви групи на проекта са НПО, Читалища и др. организации, работещи с младежи. Крайни бенефициенти са над 500 младежи от тези региони на година, включени в дейностите на НПО, обучени по проекта. Резултатите от проекта ще бъдат документирани във филм, разпространени в младежки и др. информационни канали. Проектът предлага едно възможно решение на проблема за справяне с речта на омразата, генерирано от самите младежи, които участват в дейностите като асистент-фасилитатори, актьори, режисьори и наблюдатели.


Партньори

Партньорството е основен фактор за постигане на целите на проекта. Основна цел на проекта е изграждане на мрежа от организации, които прилагат иновативния модел „младежки театър срещу омразата. Всеки от партньорите поема отговорността да привлече нови организации и групи от своя регион и да ги обучи да прилагат модела. Партньорството е предпоставка и за обогатяване на методологията на работа с експертизата на всеки от партньорите, които работят за овластяване на различни уязвими групи младежи: роми, ЛГБТИ, мигранти, младежи със зависимости. Всеки от партньорите ще допринесе със специфични знания за нуждите на уязвима група младежи, поднесени от представители на самата група, директно включени в изпълнението.
Дебют

Сдружение "Дебют"

Кюстендил
www.facebook.com/debutekn

Сдружение "Дебют" е регистрирано през 2002 година и от тогава до днес работи с школа за модерни танци и театър, в която годишно се обучават над 100 деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, разделени в пет възрастови групи. За периода на съществуване Сдружението е осъществило над 20 самостоятелни авторски спектакли, част, от които е представило в Италия, Босна и Херцеговина, Белгия, Сърбия и Македония.Сдружение „Дебют“ работи по социални проекти свързани с изграждане на умения за общуване на младежите чрез театър на основата на споделяне и разрешаване на конфликтни ситуации със средства и методи, различни от насилие. ПРОЕКТ – „ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА”, по програма Дъга на ФРГИ- 2011г. Проект-"Етнически младежки конфликти” по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Постигнатите ефекти от реализирането на тези проекти е намаляване на агресията, проявите на насилие, на етническа дискриминация и безпричинните отсъствия от училище.
Билитис

Ресурсен център Билитис

София
www.bilitis.org

От 2004 година Билитис е катализатор за активизиране на ЛГБТИ хората в България и застъпник за техните права на местно и национално ниво.
Мисията на Билитис е премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ в България.
За постигане на своята мисия, Билитис:
Работи за промени в законодателната рамка и политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други неправителствени организации, активисти, дарители, институции и граждани.
На ниво общност работи за активиране и себе-овластяване на ЛГБТИ.
На ниво гражданско общество работи за разпространение на ценностите на феминизма на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите.
Дебют

Асоциация за стратегическо управление Делфи

Бургас
www.facebook.com/delphibs

Сдружение "Асоциация за стратегическо управление Делфи" (АСУ Делфи) е регионална неправителствена/нестопанска организация, осъществяваща дейност в обществена полза. Създадена е на 01.12.1998г., в гр. Бургас. Нейните цели са:
• Насърчаване на гражданската инициатива, пряката демокрация и диалога между гражданите и институциите.
• Защита на човешките и граждански права, превенция на дискриминацията.
• Укрепване на гражданските организации и мрежи, местни и уязвими общности.
• Насърчаване на младежката работа, доброволчество и солидарността в обществото.
Организацията е активен член на:
• Комитет за наблюдение на ОП "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020);
• Тематичната работна група за изготвяне на ОП "Развитие на човешките ресурси" за 2021-2027 г.;
• Консултативен съвет по въпросите на младежта при Община Бургас. Участва в Национален координационен механизъм по правата на човека към МВнР и други обществени и консултативни органи..
Основните дейности на сдружението са:
• Реализиране на дейности за неформално обучение на младежи по темите: човешки и граждански права, гражданско участие, младежка работа, доброволчество и насърчаване на солидарността в обществото
• Провеждане на регионални и национални изследвания и проучванияза състоянието на младежта, дискриминацията и прилагане политиките за равнопоставеност на гражданите и други.
• Промотиране и въвеждане на иновативни методи за неформално образование, подкрепа местни и уязвими групи и подобеяване на диалога им с институциите
• Информиране и консултиране на граждани, местни и уязвими групи и НПО.
Проектна дейност на организацията:
Сдружение "АСУ Делфи" има дългодишен успешен опит и работи по проекти на Национална програма за младежта и програма "'Еразъм+" - с доброволци от Испания, Италия, Гърция, Турция, Португалия и България. Участва като партньор по редица проекти за обмен и младежки работници и национални и международни неправителствени мрежи. През периода 2017-2020 организацията е национален партньор по проект "Recognaze and Change" на Община Торино (Италия), по програма DEAR. От 2019 г. е партньор по стратегически проект ""Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата", финансиран от фонд "Активни граждани".
Допълнителна информация:
Организацията разполага с два офисни ценъра в областния град Бургас, предоставящи информация, консултации и подкрепа за граждани, местни и уязвими общности.
Билитис

Народно читалище Христо Смирненски 1949

Габрово
www.chitalishte.bg

Младежка Театрална Студия "Гаргара" е създадена през 2009 г., неин основател и художествен ръководител е Светослав Славчев, актьор от ДТ "Рачо Стоянов" - Габрово. МТС”Гаргара” е единствената младежка театрална формация в региона в която участие взимат младежи от 16 до 32 годишна възраст. Театралната студия е предпочитан гост на множество мероприятия, празници, юбилеи на читалища в Габровският регион. Има редица участия в национални фестивали и конкурси. Студията има няколко самостоятелни спектакъла между които са „Левски – последни стъпки към безсмъртието” (I място от национален конкурс - Оборище); „Аламинут” по Чудомир; „Женско Царство”; „ Габровското стъргало” (авторски спектакъл по „Габровски шеги”); „Време Разделно” по А. Дончев (I място от национален конкурс - Оборище); „Нестинари” (III място в регионален конкурс „Златен Славей” и I място на национален фолклорен фестивал "Жива вода"); „Коледна Песен” по Ч. Дикенс и др. МТС „ГАРГАРА” има и няколко възстановки на възрожденски и български народни обичаи : „Учениците имат должност”- възстановка на учебен ден в Априловото школо от времето на Неофит Рилски (Национален Музей на Образованието); „Коледари”; „Зарязване на лозите на Трифон Зарезан”; „Извеждане на булка” (АЕК „Етър”); "Завръщане на търговци по Димитровден" (АИР-Боженци); „Игнажден” (АИР-Боженци). В последните години МТС „ГАРГАРА” има и социална ангажираност и работи по редица инициативи и проекти свързани с младежи от рискови групи: Проект „Социален експеримент” – запознаване на младежи в риск с различни форми на изкуство, като опит за привличането им и изваждане от неблагоприятната среда и уплътняване на свободното им време с работа по изкуства. „Младежи без граници”- проект реализиран с финансовата подкрепа на фондация „С.Е.Г.А.”. Проект по който членове на читалището се обучаваха в италиански практики за работа с младежи във Флоренция, Италия. След което се приложиха на местно ниво, адаптирани практики. „Нарко IMPRO” – Съвместен проект с Младежкият съвет по наркотични вещества –(МСНВ) за разработване и представяне на импротеатър насочен към превенция на наркомания.


Мрежа

Изграждане на мрежа

Изграждането на мрежа от организации, работещи с младежи, които използват театъра като инструмент за промяна в мисленето и нагласите на младите хора, отхвърляне на омразата и приемане на различията, е основен очакван резултат от проекта. За да бъде постигнат, всеки от партньорите ще организира по 3 мрежови срещи под формата на интерактивни семинари (уъркшопи) в рамките на проекта. Целта на мрежовите срещи е да представи методологията на работа "младежки театър срещу омразата" на заинтересовани НПО от региона, в който работи всяка от партньорските организации. Семинарите ще бъдат планирани в периода октомври 2020 - октомври 2021. След всеки семинар, организаторите ще предлагат допълнителна онлайн подкрепа на преминалите обученията с цел по-ефективно усвояване и прилагане на модела от заинтересованите организации. Обучителните семинари ще имат продължителност от 2 дни и ще включват до 10 участници. Общо 120 представители на НПО, работещи с младежи ще бъдат обучени в период на 1 година.

Мрежови срещи

Семинарите ще бъдат организирани в периода октомври 2020 - октомври 2021 и своевременно обявени.

Новини

Предишна новина

Билитис представя проекта"Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата".

Виж новината
26 01.2021

Разработване на нови казуси и етюди - Наръчник за обучители

След проведения обучителен семинар, насочен към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата в края на август 2020 г. в Кюстендил в рамките на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“, изпълняващ се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, предстои да бъде разработен Наръчник за обучители.

Виж новината

Следваща новина

Пресконференция за представяне на проект "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата"

Виж новината

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“