Мрежа

Изграждане на мрежа

Изграждането на мрежа от организации, работещи с младежи, които използват театъра като инструмент за промяна в мисленето и нагласите на младите хора, отхвърляне на омразата и приемане на различията, е основен очакван резултат от проекта. За да бъде постигнат, всеки от партньорите ще организира по 3 мрежови срещи под формата на интерактивни семинари (уъркшопи) в рамките на проекта. Целта на мрежовите срещи е да представи методологията на работа "младежки театър срещу омразата" на заинтересовани НПО от региона, в който работи всяка от партньорските организации. Семинарите ще бъдат планирани в периода октомври 2020 - октомври 2021. След всеки семинар, организаторите ще предлагат допълнителна онлайн подкрепа на преминалите обученията с цел по-ефективно усвояване и прилагане на модела от заинтересованите организации. Обучителните семинари ще имат продължителност от 2 дни и ще включват до 10 участници. Общо 120 представители на НПО, работещи с младежи ще бъдат обучени в период на 1 година.

Мрежови срещи

Семинарите ще бъдат организирани в периода октомври 2020 - октомври 2021 и своевременно обявени.

МРЕЖА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА

КЮСТЕНДИЛ

1. Институт за образователна интеграция
2. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
3. Обединен детски комплекс
4. Община Кюстендил
5. Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ)
6. Окръжен информационен център (ОИЦ)
7. Райно управление (РУ) Кюстендил
8. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦППО)
9. Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”
10. Сдружение Заедно за успех, с. Бараково, общ Кочериново
11. Сдружение Младежка алтернатива
12. Сдружение Младежки общински съвет
13. Сдружение Партньори – Кюстендил
14. Център за работа с деца на улицата

КЮСТЕНДИЛ, училища:
15. Езикова гимназия „Д-р Петър Берон”
16. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
17. ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
18. Професионална гимназия по туризъм (ПГТ) „Никола Йонков Вапцаров”
19. Природо математическа гимназия (ПМГ) „Професор Емануил Иванов”
20. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт (ПГИМ) „Йордан Захариев”

СОФИЯ
21. TimeHeroes
22. CuBuTe България
23. CheckPoint София
24. ОУ „Христо Ботев”, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора
25. Саффо България
26. Транс Мисия
27. Фондация ГЛАС България
28. Фондация Заедно в час

БУРГАС
29. Академия Лазур
30. Дружество на пенсионерите Мойра
31. Комисия за защита от дискриминация, Бургас
32. Младежка доброволческа мрежа
33. Фондация Астика

БУРГАС, училища
34. ДГ „Вълшебство”
35. ДГ „Яна Лъскова”
36. ОУ „Отец Паисий”, с. Съединение, общ. Сунгурларе
37. ОУ „П. Р. Славейков”, Бургас
38. ОУ „Светлина”, с. Тополица, общ. Айтос
39. ОУ „Христо Ботев”, с. Трояново, общ. Камено
40. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
41. Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски”
42. СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе
43. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

ГАБРОВО
44. SOS Детски селища
45. Център за обществена подкрепа (ЦОП) Вяра
46. Звено „Майка и бебе”, Община Габрово
47. Младежко театрално студио Гаргара
48. Превантивно-информационен център
49. Общински съвет по наркотични вещества
50. Терапевтичен център Св. Илия
51. Фондация Общност в полза на зависимите
52. Младежки център, Габрово
53. Народно читалище „Зора – 1872”
54. ТС „Новомахленчета”

ГАБРОВО, училища
55. Технически университет
56. Национална Априловска гимназия
57. Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”

Новини

Предишна новина

Мрежови срещи, Габрово

Виж новината
21 07.2022

Мрежови срещи, Бургас

Виж новината

Следваща новина

Проведоха се две мрежови срещи по проект "Театрални етюди срещу омразата"

Виж новината

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“