Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Разпространение на модела Младежки театри срещу омразата Обучение за обучители – Кюстендил, 27-30 август 2020 г.
01 09.2020

Разпространение на модела Младежки театри срещу омразата Обучение за обучители – Кюстендил, 27-30 август 2020 г.


В края на август 2020 г. в Кюстендил се проведе обучителен семинар, насочен към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата. Този модел се разработва в рамките на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“, изпълняващ се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, и включва казуси с проблематика, свързана с уязвими групи. В обучението участваха представители на всички партньорски организации от страната – координатори, художествени ръководители и асистент-фасилитатори. То започна с представяне опита на водещата организация на проекта – Сдружение Дебют, и разработените от нея казуси, отнасящи се към проблеми на младежите роми. Показани и обсъдени бяха заснетите видео-уроци и темите, засегнати в тях. Партньорските организации – АСУ Делфи (Бургас), Фондация Ресурсен център Билитис (София) и НЧ Христо Смирненски 1949 (Габрово), също споделиха своите дейности с младежи от уязвими групи. На тази база се направи дискусия Брейнсторминг за идентифициране на казуси, които да бъдат разработени и описани от всеки партньор: АСУ Делфи – в областта на бежанските въпроси; Билитис – в сферата на ЛГБТИ хората в България; НЧ Христо Смирненски 1949 – за превенция срещу зависимостта от наркотични вещества. Осъщественият обмен на опит между партньорите надгражда и обогатява методологията, предложена от Сдружение Дебют, целяща повишаване капацитета на партньорските организации да разпространяват модела Младежки театър срещу омразата. Това разпространение ще се реализира чрез организиране на мрежови срещи по места и чрез разработване на Наръчник за обучители в следващите проектни дейности.

Снимки от събитието >>

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“