Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Семинар за разширяване на мрежата от организации,  работещи с младежи
18 12.2021

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи


На 16 и 17 декември 2021 г. в Кюстендил се проведе първият от трите семинара, насочени към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата и към повишаване капацитета на организации от града и региона, работещи с младежи, да прилагат иновативни подходи в тяхната дейност. Семинарът представя основни моменти от работата на Сдружение Дебют и неговите партньори по проекта – АСУ Делфи (Бургас), Фондация Ресурсен център Билитис (София) и НЧ Христо Смирненски 1949 (Габрово), довели до разработването и създаването на специален наръчник за обучители „Театрални етюди СРЕЩУ ОМРАЗАТА”. Подходът за работа, който той предоставя, е многопластов, съчетаващ елементи от различни похвати за работа в сферата на неформалното бразование: театър-форум, импро-театър и дискусия. Той има за цел да предизвика емпатия и чувство за отговорност у младежите като поставят себе си на мястото на героите чрез разиграване на етюди по специално разработени казуси на база реални случки от ежедневието на млади хора от уязвими групи.

По време на семинара участниците се запознаха с дванадесетте казуса от Наръчника, и обсъдиха съответната проблематика, давайки възможни решения въз основа на своя професионален опит. Работата по групи и интерактивните задачи ги постави в „обувките на другия” като им предостави възможност да предложат варианти за развръзка на случките от казусите, които са с отворен край. След описанието на всеки от казусите са зададени и въпроси за дискусия, които участващите в неформалното обучение да разискват и след това да сравнят с приложените „правилни” отговори.

Опитът в работата с младежи на Сдружение Дебют бе демонстриран и чрез излъчването на заснетите в началото на проекта видео уроци, в които са включени упражнения за запознаване, въображение, концентрация и работа в екип. В последния, четвърти видео материал, могат да се проследят няколко сценични задачи, изпълнявани от доброволци на Сдружението и младежи от различни училища в града, някои от които с ромски произход. Игровото пресъздаване на конфликтните ситуации в тях, които са реални, извадени от контекста на ежедневието, допринасят за критично преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях.

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“