Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи
31 03.2022

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи


На 31 март и 1 април 2022 г. в Кюстендил се проведе втората мрежова среща за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи и за разпространение на модела Младежки театри срещу омразата. На нея присъстваха представители на Община Кюстендил, Общински съвет за наркотични вещества (ОбСНВ), Райно управление Кюстендил, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, Сдружение „Младежка алтернатива”, Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров”, както и младежи доброволци към ОбСНВ и Сдружение „Дебют”. Те се запознаха с целите на проекта и с неговите дейности, довели до създаването на основните му продукти – видео уроци и наръчник за обучители, насочени към намаляване езика на омразата към уязвими групи чрез средствата на театъра. Бяха предизвикани да се включат в някои от игрите, индивидуални и по двойки, за въображение и концентрация, присъстващи във видео материала – „познай предмета”, „огледало”, „надуване на кукла” и „скулптор и скулптура”. И тъй като главната проектна цел е да създаде мрежа от организации, работещи с младежи, семинарът представи и основната дейност и мисия на партньорите – АСУ Делфи (Бургас), Фондация Ресурсен център Билитис (София) и НЧ Христо Смирненски 1949 (Габрово).

     
       

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“