Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи
28 04.2022

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи


На 28 и 29 април 2022 г. в Кюстендил се проведе и последната трета мрежова среща за разпространение на модела Младежки театри срещу омразата. С нея мрежата от организации, работещи с младежи от Кюстендил и региона, се увеличи с близо 10. Това са Окръжен информационен център, Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”, Младежки общински съвет, Обединен детски комплекс, Център за работа с деца на улицата, Сдружение „Заедно за успех”, с. Бараково. Отново присъстваха представители на Община Кюстендил и Общински съвет за наркотични вещества (ОбСНВ) с техни доброволци – ученици от Природо математическа гимназия „Професор Емануил Иванов” и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”, както и доброволци на Сдружение „Дебют”. След като се запознаха с целите на проекта и с неговите дейности, както и с видео уроците и наръчника за обучители, по време интерактивните задачи с казуси, свързани с уязвими групи, някои от тях предложиха решения, разигравайки кратки театрални етюди. Участниците активно се включиха и в игрите за въображение и концентрация – „познай предмета”, „огледало”, „надуване на кукла” и „скулптор и скулптура”.

Организациите, взели участие в мрежовите срещи, ще бъдат поканени на финалното събитие на проекта, което ще се проведе на 28 и 29 май 2022 г. в Кюстендил.

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“