Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
ИНТЕРАКТИВЕН ФОРУМ "МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" и КРЪГЛА МАСА "НЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА"
01 06.2022

ИНТЕРАКТИВЕН ФОРУМ "МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" и КРЪГЛА МАСА "НЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА"


На 28 и 29 май 2022 г. в Кюстендил се проведоха интерактивен форум „Младежки театри срещу омразата” и кръгла маса „НЕ на езика на омразата”. На събитието присъстваха представители на различни организации и институции от Кюстендил и други региони в страната – Варна, Бургас, Габрово, Пловдив, Перник, Кочериново и София, както и младежи и доброволци към Сдружението, и техните родители. Целта бе да се представят резултатите, постигнати при изпълнението на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата”, реализиращ се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма Фонд Активни граждани България 2014 – 2021 г. и да се разшири мрежата от организации, работещи с младежи, за повишаване на техния капацитет да използват иновативен модел на работа за преодоляване на конфликти чрез средствата на театъра. Този модел бе представен чрез интерактивни игри с участниците във форума, както и с кратки театрални етюди, свързани с казуси с уязвими групи. Партньорите от Театрално студио «Гаргара» към НЧ «Христо Смирнениски 1949 г.», гр. Габрово демонстрираха решаване на конфликтни ситуации с похватите на импро театъра. Останалите проектни партньори – Сдружение АСУ «Делфи», гр. Бургас и Фондация «Билитис», гр. София показаха сферите на своите дейности и мисии на своите организации. С дискусия по темата за намаляване езика на омразата през втория почивен ден от последната седмица на месец май т.г. и разходка из забележителностите на Кюстендил приключи финалното събитие по проекта.

 

     

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“