Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Четвъртият видео урок "Работа в екип" е заснет!
23 04.2020

Четвъртият видео урок "Работа в екип" е заснет!


От предимно индивидуалните задачи в предходните три видео-урока, последният, четвърти, се прехвърля върху работата в екип. При разработването на етюдите участват всички младежи, като сами разпределят ролите си в тях. Етюдът като най-малката театрална форма има начало, зададен конфликт, кулминация и край. Той е с импровизиран характер и се изпълнява с учебна цел за проверка, развитие или усъвършенстване на актьорското майсторство. Задачата в първия е да се разработи и изиграе ситуация в автобус. Съответно образите, представени в него са разнообразни – шофьор и пътници, от които майка с дете, бременна жена и дори кокошка. В следващите два етюда се разглеждат конфликтни ситуации от ежедневието на младежите. Разделени в две групи те сами избират конфликта, който да представят на сцената. Първата група се спира на раздора между две приятелки, а мястото на случката е кафенето. В ситуацията при втората също присъства разделението, но това, което повече ги обединява е темата за приятелството. Сценичната задача е озаглавена От два стола на земята и поставя въпроса за отделните групички в училище и различната среда на общуване, която се създава между съученици. Анализът, следващ играта на изпълнителите, се фокусира върху определяне на конфликта и разсъждаване върху решения за възможно най-безболезнено излизане от него. Третата сценична задача изразява същността на видео-уроците, а именно разрешаване на конфликтни ситуации – реални, извадени от контекста на ежедневието. Конкретно, в нея се разиграва такава, случила се българско средно училище. Младежите я пресъздават чрез игра до момента на възникване на конфликта, а развръзката е зададена в казуси, разкриващи възможни обяснения за него. Казусите са два, съответно поставени от участниците, разделени в две групи. Те са ретроспективни спрямо възникването на конфликта. Единият от тях е реален. Той касае отношенията между две момичета и момче, попаднали в любовен триъгълник. В края на видеото преподавателят Лозен Йорданов прави обзор на заснетите уроци, които ще са в помощ на младите хора да се вгледат един в друг и да бъдат по-добри помежду си. Линк към видеото:

Видео урок4: "Работа в екип"


Видео-уроците, които се заснемат и монтират от екип на Сдружение "Дебют", са четири на брой. Те показват как младежи развиват умения за безконфликтно общуване, водене на дебати и отстояване на позиция по важни социални проблеми чрез методите на театъра. Ще бъдат използвани в Обучението на обучители от партньорските организации като модел за работа с уязвими групи.

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“