Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Третият видео урок "Въображение" е заснет!
17 04.2020

Третият видео урок "Въображение" е заснет!


Третият видео-урок се концентрира върху упражнения за въображение. Тяхната сложност се увеличава, тъй като включват и елементи за утвърждаване на уменията, придобити по време на предходните задачи. От гледна точка на когнитивната психология „въображението е познавателен психичен процес, при който предметите и явленията от обективната действителност се отразяват и преобразяват в съзнанието на човека във формата на нови, оригинални, необичайни или неочаквани образи, представи или идеи” (цит. по: Леви, Л. Когнитивна психология. С. 2006., с. 106). Именно това е илюстрирано още в първото упражнение, озаглавено Универсално шише. Участниците работят индивидуално като целта им е да превърнат шише с вода в друг предмет, изразявайки го с движенията си. Така те успяват да го превъплътят в телефон, парфюм, гира, ваза, банан, музикален инструмент, ролка за навиване на коса, царевица и микрофон. Следва отново индивидуална задача Премини оградата. С помощта на три успоредни линии младежите трябват да извикат в представите си улица, минаваща покрай дворно пространство с ограда, през която да влязат и да вземат въображаем предмет. Последното упражнение Открий паметника поставя участниците в ролята на скулптор и скулптора като целта е да се представи изобразената чрез формата на тялото скулптурна фигура. Тук провокацията е към скулптура, който трябва на момента да импровизира и промотира неговото предполагаемо произведение на изкуството. След всяка задача, ръководени от преподавателя, Лозен Йорданов, участниците анализират представянето на всеки един от тях и споделят затрудненията си при различните роли.

Видео урок3: "Въображение"


Видео-уроците, които се заснемат и монтират от екип на Сдружение "Дебют", са четири на брой. Те показват как младежи развиват умения за безконфликтно общуване, водене на дебати и отстояване на позиция по важни социални проблеми чрез методите на театъра. Ще бъдат използвани в Обучението на обучители от партньорските организации като модел за работа с уязвими групи.

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“