Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Вторият видео урок "Концентрация" е заснет!
05 04.2020

Вторият видео урок "Концентрация" е заснет!


Вторият видео-урок представя упражнения за концентрация на вниманието, за насочване и съсредоточаване на съзнанието и психичната дейност върху конкретна задача. Упражненията са поднесени под формата на игри по двойки. Първата се нарича Огледало и е насочена към фокусиране върху жестовете на другия и тяхното повтаряне. При следващата - Разсмей ме, участниците трябва да разсмеят партньорите си, а те съответно да останат сериозни. За да останат концентрирани, повечето от тях използват емоционалната си памет, т.е. връщат се назад към по-тъжни спомени или мисли. Третото упражнение включва два пластични етюда – Надуваема кукла и Прекосяване на река. При първият работата отново е по двойки – единият имитира надуването на кукла с помпа, а другият е в ролята на самата кукла. Втрият провокира към екипност, за да се премине от другата страна на въображаем речен бряг. Тук участниците разчитат и на своето въображение. Последната задача е разпускаща, но същевременно изисква проява на хитрост и ловкост. Нарича се Затворници и пазачи и успехът на играчите и в двете роли зависи от тяхната наблюдателност и бързина на реакциите.

Видео урок2: "Концентрация"


Видео-уроците, които се заснемат и монтират от екип на Сдружение "Дебют", са четири на брой. Те показват как младежи развиват умения за безконфликтно общуване, водене на дебати и отстояване на позиция по важни социални проблеми чрез методите на театъра. Ще бъдат използвани в Обучението на обучители от партньорските организации като модел за работа с уязвими групи.

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“