Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Първият видео урок "Запознаване" е заснет!
31 03.2020

Първият видео урок "Запознаване" е заснет!


Първият видео-урок включва упражнения за запознаване – Игра „Дъга от настроения”; Отговаряне на въпросите „Какво обичам, какво мразя и към какво съм безразличен?”; Представяне на любимо ястие, любим спорт/професия с жестове и движения.

Видео урок1: "Запознаване"


Видео-уроците, които се заснемат и монтират от екип на Сдружение "Дебют", са четири на брой. Те показват как младежи развиват умения за безконфликтно общуване, водене на дебати и отстояване на позиция по важни социални проблеми чрез методите на театъра. Ще бъдат използвани в Обучението на обучители от партньорските организации като модел за работа с уязвими групи.

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“