Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"

  към всички новини
Разработване на нови казуси и етюди - Наръчник за обучители
26 01.2021

Разработване на нови казуси и етюди - Наръчник за обучители


След проведения обучителен семинар, насочен към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата в края на август 2020 г. в Кюстендил в рамките на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“, изпълняващ се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, предстои да бъде разработен Наръчник за обучители. Той ще включва казуси, свързани с младежи-роми, мигранти и бежанци, и младежи със зависимости. Те ще бъдат представени под формата на примерни сценарии за театрални етюди, показващи стереотипи и предразсъдъци, които трябва да бъдат критично преосмислени.

Казусите се разработват от всяка от партниращите си организации по проекта и се обсъждат по време на онлайн срещите, организирани ежемесечно. На последните четири, проведени през септември, октомври, ноември и декември 2020 г., темата на разговор акцентира върху основните опорни точки, върху които да стъпи тяхната структура. Всеки партньор предоставя описание на три казуса в своята тематична област и го предоставя на организацията, отговорна за изпълнението и оформлението на Наръчника – Фондация Ресурсен център Билитис, София. В описанието участват младежите доброволци, с които организациите работят, като подборът им се прави от реални житейски ситуации. За да бъдат представени по-атрактивно, се стигна до решението да бъдат онагледени чрез рисунки, т.е. отделни моменти от театралните етюди, разработени от всеки казус, да бъдат графично изобразени.

Наръчникът ще бъде оформен като PDF за онлайн разпространение и качен за свободно ползване на страницата на проекта. Той ще бъде насочен към фасилитатори на театрални групи и ще може да се ползва като модел за преодоляване на конфликти чрез средствата на театъра.

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“