Партньори

Партньорството е основен фактор за постигане на целите на проекта "Развитие на мрежа младежки театри срещу омразата". Основна цел на проекта е изграждане на мрежа от организации, които прилагат иновативния модел „младежки театър срещу омразата. Всеки от партньорите поема отговорността да привлече нови организации и групи от своя регион и да ги обучи да прилагат модела. Партньорството е предпоставка и за обогатяване на методологията на работа с експертизата на всеки от партньорите, които работят за овластяване на различни уязвими групи младежи: роми, ЛГБТИ, мигранти, младежи със зависимости. Всеки от партньорите ще допринесе със специфични знания за нуждите на уязвима група младежи, поднесени от представители на самата група, директно включени в изпълнението.
Дебют

Сдружение "Дебют"

Кюстендил
www.facebook.com/debutekn

Сдружение "Дебют" е регистрирано през 2002 година и от тогава до днес работи с школа за модерни танци и театър, в която годишно се обучават над 100 деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, разделени в пет възрастови групи. За периода на съществуване Сдружението е осъществило над 20 самостоятелни авторски спектакли, част, от които е представило в Италия, Босна и Херцеговина, Белгия, Сърбия и Македония.Сдружение „Дебют“ работи по социални проекти свързани с изграждане на умения за общуване на младежите чрез театър на основата на споделяне и разрешаване на конфликтни ситуации със средства и методи, различни от насилие. ПРОЕКТ – „ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА”, по програма Дъга на ФРГИ- 2011г. Проект-"Етнически младежки конфликти” по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Постигнатите ефекти от реализирането на тези проекти е намаляване на агресията, проявите на насилие, на етническа дискриминация и безпричинните отсъствия от училище.
Билитис

Ресурсен център Билитис

София
www.bilitis.org

От 2004 година Билитис е катализатор за активизиране на ЛГБТИ хората в България и застъпник за техните права на местно и национално ниво.
Мисията на Билитис е премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ в България.
За постигане на своята мисия, Билитис:
Работи за промени в законодателната рамка и политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други неправителствени организации, активисти, дарители, институции и граждани.
На ниво общност работи за активиране и себе-овластяване на ЛГБТИ.
На ниво гражданско общество работи за разпространение на ценностите на феминизма на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите.
Дебют

Асоциация за стратегическо управление Делфи

Бургас
www.facebook.com/delphibs

Сдружение "Асоциация за стратегическо управление Делфи" (АСУ Делфи) е регионална неправителствена/нестопанска организация, осъществяваща дейност в обществена полза. Създадена е на 01.12.1998г., в гр. Бургас. Нейните цели са:
• Насърчаване на гражданската инициатива, пряката демокрация и диалога между гражданите и институциите.
• Защита на човешките и граждански права, превенция на дискриминацията.
• Укрепване на гражданските организации и мрежи, местни и уязвими общности.
• Насърчаване на младежката работа, доброволчество и солидарността в обществото.
Организацията е активен член на:
• Комитет за наблюдение на ОП "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020);
• Тематичната работна група за изготвяне на ОП "Развитие на човешките ресурси" за 2021-2027 г.;
• Консултативен съвет по въпросите на младежта при Община Бургас. Участва в Национален координационен механизъм по правата на човека към МВнР и други обществени и консултативни органи..
Основните дейности на сдружението са:
• Реализиране на дейности за неформално обучение на младежи по темите: човешки и граждански права, гражданско участие, младежка работа, доброволчество и насърчаване на солидарността в обществото
• Провеждане на регионални и национални изследвания и проучванияза състоянието на младежта, дискриминацията и прилагане политиките за равнопоставеност на гражданите и други.
• Промотиране и въвеждане на иновативни методи за неформално образование, подкрепа местни и уязвими групи и подобеяване на диалога им с институциите
• Информиране и консултиране на граждани, местни и уязвими групи и НПО.
Проектна дейност на организацията:
Сдружение "АСУ Делфи" има дългодишен успешен опит и работи по проекти на Национална програма за младежта и програма "'Еразъм+" - с доброволци от Испания, Италия, Гърция, Турция, Португалия и България. Участва като партньор по редица проекти за обмен и младежки работници и национални и международни неправителствени мрежи. През периода 2017-2020 организацията е национален партньор по проект "Recognaze and Change" на Община Торино (Италия), по програма DEAR. От 2019 г. е партньор по стратегически проект ""Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата", финансиран от фонд "Активни граждани".
Допълнителна информация:
Организацията разполага с два офисни ценъра в областния град Бургас, предоставящи информация, консултации и подкрепа за граждани, местни и уязвими общности.
Билитис

Народно читалище Христо Смирненски 1949

Габрово
www.chitalishte.bg

Младежка Театрална Студия "Гаргара" е създадена през 2009 г., неин основател и художествен ръководител е Светослав Славчев, актьор от ДТ "Рачо Стоянов" - Габрово. МТС”Гаргара” е единствената младежка театрална формация в региона в която участие взимат младежи от 16 до 32 годишна възраст. Театралната студия е предпочитан гост на множество мероприятия, празници, юбилеи на читалища в Габровският регион. Има редица участия в национални фестивали и конкурси. Студията има няколко самостоятелни спектакъла между които са „Левски – последни стъпки към безсмъртието” (I място от национален конкурс - Оборище); „Аламинут” по Чудомир; „Женско Царство”; „ Габровското стъргало” (авторски спектакъл по „Габровски шеги”); „Време Разделно” по А. Дончев (I място от национален конкурс - Оборище); „Нестинари” (III място в регионален конкурс „Златен Славей” и I място на национален фолклорен фестивал "Жива вода"); „Коледна Песен” по Ч. Дикенс и др. МТС „ГАРГАРА” има и няколко възстановки на възрожденски и български народни обичаи : „Учениците имат должност”- възстановка на учебен ден в Априловото школо от времето на Неофит Рилски (Национален Музей на Образованието); „Коледари”; „Зарязване на лозите на Трифон Зарезан”; „Извеждане на булка” (АЕК „Етър”); "Завръщане на търговци по Димитровден" (АИР-Боженци); „Игнажден” (АИР-Боженци). В последните години МТС „ГАРГАРА” има и социална ангажираност и работи по редица инициативи и проекти свързани с младежи от рискови групи: Проект „Социален експеримент” – запознаване на младежи в риск с различни форми на изкуство, като опит за привличането им и изваждане от неблагоприятната среда и уплътняване на свободното им време с работа по изкуства. „Младежи без граници”- проект реализиран с финансовата подкрепа на фондация „С.Е.Г.А.”. Проект по който членове на читалището се обучаваха в италиански практики за работа с младежи във Флоренция, Италия. След което се приложиха на местно ниво, адаптирани практики. „Нарко IMPRO” – Съвместен проект с Младежкият съвет по наркотични вещества –(МСНВ) за разработване и представяне на импротеатър насочен към превенция на наркомания.


Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“