Проекти

Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата

Срок: 05 октомври 2019 - 05 октомври 2024


Нуждата от проекта „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“ се обуславя от засиленото търсене на иновативни форми от страна на НПО в страната за ангажиране на младежи като застъпници за демократичните ценности и правата на уязвими групи, и противопоставяне на речта на омразата. Целта на проекта е повишаване на капацитета на 20+ НПО, работещи с младежи, да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра. Проектът обединява 3 НПО от различни части на страната и 1 Читалище, работещи с младежи чрез интерактивни форми (театър, дебати, младежки фестивали и др.) с цел развитие и разпространение на иновативна методология, наречена от партньорите "младежки театър срещу омразата". Ефективността на този модел вече е тествана от водещата организация, Сдружение "Дебют" чрез успешно изпълнен проект в предходната фаза на Програмата в подкрепа на НПО (2009-2014). Обединяването на партньори, които работят с различни уязвими групи младежи: роми, ЛГБТИ, мигранти, наркозависими и др., ще допринесе за обогатяване на методологията. Ще бъдат изработени видео-уроци и наръчник с казуси-сценарии за театрални етюди, които ще бъдат използвани в обучение за обучители и семинари за развитие на мрежата. Партньорите ще увеличат своя капацитет като обучители и промотъри на модела, ще привлекат мин. 20 нови НПО от 3 региона (Югозападен, Северен централен и Югоизточен) към мрежата. Целеви групи на проекта са НПО, Читалища и др. организации, работещи с младежи. Крайни бенефициенти са над 500 младежи от тези региони на година, включени в дейностите на НПО, обучени по проекта. Резултатите от проекта ще бъдат документирани във филм, разпространени в младежки и др. информационни канали. Проектът предлага едно възможно решение на проблема за справяне с речта на омразата, генерирано от самите младежи, които участват в дейностите като асистент-фасилитатори, актьори, режисьори и наблюдатели.Етнически младежки конфликти


Проектът "Етнически младежки конфликти” се осъществи в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Проектът бе с продължителност 12 месеца стартира през октомври 2014 година. Дейностите бяха насочени към създаване на умения за справяне с изключително важни проблеми на младите хора, а именно високо ниво на агресия, многобройни прояви на насилие и етническа дискриминация, както и безпричинни отсъствия от училище.

Основните цели на проекта бяха изграждане на умения за общуване, споделяне и избор на адекватни решения в трудни житейски ситуации, повишаване на уменията на младежите в средните училища от Кюстендил за водене на дебати и организиране на дискусии по важни социални проблеми.

Един от очакваните и постигнати ефекти от реализирането на предвидените дейности е намаляване на агресията, проявите на насилие, на етническа дискриминация и безпричинните отсъствия от училище.

В продължение на 1 година  20 български и ромски младежи от три средни училища в Кюстендил и 10 младежи-доброволци и активисти на Сдружение „Дебют” работиха съвместно и усилено, градиха навици, умения и приятелства.

Основните дейности, които бяха реализирани по проекта включват сформиране на лидерска група от 20 младежи от три средни училища в Кюстендил и 10 обучени младежи-доброволци на Сдружението, които преминаха серия от обучителни модули за водене на дискусии, използване на ролеви игри и театрални етюди. Целта на обученията бе повишаване на уменията на младежите по зададените теми, сплотяване на групата, канализиране на негативно и агресивно поведение и насочването му към каузи и инициативи, които да осмислят свободното им време, да им дадат възможност за изява и себеутвърждаване.

Младежите разработиха въпросник и проведоха проучване за най-актуалните проблеми и рискове, който вълнуват и засягат младите хора. Проучването бе направено сред младежи от средните училища в Кюстендил. На база получените резултати те направиха подбор на  най-важните проблеми, върху които да се концентрират в работата си, а именно етнически проблеми, дискриминация, високо ниво на агресия, неразбиране от страна на възрастните.

Сформираната група младежи редовно провеждаше образователни дискусии с психолози и педагози, както и поредица от театрални занимания, под ръководството на преподавател по актьорско майсторство. Младежите усилено градиха базови театрални умения, трупаха знания за «конфликта» в театралното изкуство, подготвяха собствени театрални мотиви, които да им помогнат да представят конфликтни ситуации и проблеми от ежедневието на младежите като театрални етюди.

След усилена едногодишна работа и множество занимания, обучения и сериозен репетиционен процес, младежите представиха пред публика компилация от театрални етюди на тема "Етнически младежки конфликти». Силните аплодисменти и пълната зала бяха показателни за оценката за техния труд и за труда на всички специалисти, които бяха ангажирани с проекта.

ПРОЕКТ – „ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА”, по програма Дъга на ФРГИ, реализиран съвместно с Община Кюстендил.


Основните цели на проекта са изграждане на умения за общуване, споделяне и избор на адекватни решения в трудни житейски ситуаци, повишаване на уменията на младежите в средните училища от Кюстендил за водене на дебати и организиране на дискусии по важни социални проблеми.

Преки ползватели – 20 младежи от три средни училища в Кюстендил, които са с агресивно поведение, склонност към демонстриране на насилие и нарушаване на обществения ред и 10 младежи, доброволци и активисти на Сдружението. Ангажирани с изпълнението на проекта са изтъкнати специалисти – психолози, педагози и общественици. Тяхната роля е да осигурят професионална консултативна подкрепа при дебатите и дискусиите на младежите. Активно участие в реализирането на проекта ще вземе Община Кюстендил, основно отдел “Образование и наука”, отдел “Култура и духовно развитие”, отдел „Младежки дейности и спорт”, МКБППМН, общински съвет по наркотични вещества, като в работа по реализиране на дейностите ще привлечем и други институции и организации, които са пряко ангажирани с проблемите на младите хора.

Основни дейности по проекта са представянето му пред местната общественост, пред директорите, педагогическите колективи, учениците и родителите в трите училища в Кюстендил; сформиране на група от 30 преки ползватели;  разработване на анкетна карта, която да проследява нивото на агресивност в училищата; провеждане на обучителни тренинги с преките ползватели по следните теми: «Ефективната комуникация – път към успешното общуване в училище», „Екипно взаимодействие в училищна среда”, „Пътят на лидерството: как да го следваме?”, „Принципи и методи на мирнатна педагогика в училище”, „Умението да решаваме групови проблеми”, „Развиване на умения у учениците за публична реч и водене на дебат”; провеждане на образователни дискусии; провеждане на театрални занятия; създаване и работа на клубове «Животът е сцена» в трите училища; провеждане на градско състезание «Животът е сцена»; изготвяне на любителски видео-документален филм, проследяващ работата по проекта; Изготвяне рекламна дипляна, проследяваща работата по проекта и постигнатите резултати;

Постигнат ефект от реализирането на предвидените дейности е намаляване на агресията, проявите на насилие и безпричинните отсъствия в трите средни училища от гр. Кюстендил, включени в проекта. Използваните методи на работа и активното участие на младежите на всички етапи от работата по проекта ще доведе до постигането на тази цел. Ангажирането на младежите и осмисляне на тяхното свободно време е фактор, който ще повлияе чувствително тяхното поведение и ще го насочи в организирането и реализирането на позитивни и креативни инициативи. Проведените обучения ще спомогнат за изграждане на умения у младежите в избраните училища от Кюстендил за общуване, споделяне и разрешаване на конфликтни ситуации, със средства и методи, различни от насилие. Това ще има за ефект намаляване на агресивността, отсъствията от училище, противообществените прояви. Повишените знания и умения на младежите ще им помогне да използват в критични и рискови ситуации правилни методи и подходи.


Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“