Active citizens fund

Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата

Ресурси

Осъзнавайки нуждата от обмяна на опит на иновативните подходи за формиране на нагласи и ценности, партньорите по проекта ще документират един от най-успешните прилагани досега подходи за овластяване на младежите: младежки театър-форум с елементи на дебати и ще го разпространят до други НПО, включили се в мрежата и заинтересовани да прилагат специфичното ноу-хау на проекта: "младежки театър срещу омразата".

Видео уроци "Младежки театри рещу омразата


Ще бъдат разработени видео уроци за прилагане на модела "младежки театър срещу омразата", които нагледно показват как младежите разиграват конкретни казуси, допринасящи за критично преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях. Младежите ще се включат като актьори, сценаристи и режисьори на постановки, които подобряват диалога и променят стереотипи и нагласи, водещи до отхвърляне на определени групи хора. Материалите ще показват как младежите развиват умения за безконфликтно общуване, водене на дебати и отстояване на позиция по важни социалн проблеми. Те ще разказват за подхода на обучение на младежите чрез театър. Ще бъдат Заснети 4 броя видео-уроци с продължителност до 20 мин. всеки.


Видео урок 1: “Запознаване”Първият видео-урок включва упражнения за запознаване – Игра „Дъга от настроения”; Отговаряне на въпросите „Какво обичам, какво мразя и към какво съм безразличен?”; Представяне на любимо ястие, любим спорт/професия с жестове и движения.

виж Видео урок 1 в youtube

Видео урок 2: “Концентрация”Вторият видео-урок представя упражнения за концентрация на вниманието, за насочване и съсредоточаване на съзнанието и психичната дейност върху конкретна задача. Упражненията са поднесени под формата на игри по двойки. Първата се нарича Огледало и е насочена към фокусиране върху жестовете на другия и тяхното повтаряне. При следващата - Разсмей ме, участниците трябва да разсмеят партньорите си, а те съответно да останат сериозни. За да останат концентрирани, повечето от тях използват емоционалната си памет, т.е. връщат се назад към по-тъжни спомени или мисли. Третото упражнение включва два пластични етюда – Надуваема кукла и Прекосяване на река. При първият работата отново е по двойки – единият имитира надуването на кукла с помпа, а другият е в ролята на самата кукла. Втрият провокира към екипност, за да се премине от другата страна на въображаем речен бряг. Тук участниците разчитат и на своето въображение. Последната задача е разпускаща, но същевременно изисква проява на хитрост и ловкост. Нарича се Затворници и пазачи и успехът на играчите и в двете роли зависи от тяхната наблюдателност и бързина на реакциите.

виж Видео урок 2 в youtube

Видео урок 3: “Въображение”Третият видео-урок се концентрира върху упражнения за въображение. Тяхната сложност се увеличава, тъй като включват и елементи за утвърждаване на уменията, придобити по време на предходните задачи. От гледна точка на когнитивната психология „въображението е познавателен психичен процес, при който предметите и явленията от обективната действителност се отразяват и преобразяват в съзнанието на човека във формата на нови, оригинални, необичайни или неочаквани образи, представи или идеи” (цит. по: Леви, Л. Когнитивна психология. С. 2006., с. 106). Именно това е илюстрирано още в първото упражнение, озаглавено Универсално шише. Участниците работят индивидуално като целта им е да превърнат шише с вода в друг предмет, изразявайки го с движенията си. Така те успяват да го превъплътят в телефон, парфюм, гира, ваза, банан, музикален инструмент, ролка за навиване на коса, царевица и микрофон. Следва отново индивидуална задача Премини оградата. С помощта на три успоредни линии младежите трябват да извикат в представите си улица, минаваща покрай дворно пространство с ограда, през която да влязат и да вземат въображаем предмет. Последното упражнение Открий паметника поставя участниците в ролята на скулптор и скулптора като целта е да се представи изобразената чрез формата на тялото скулптурна фигура. Тук провокацията е към скулптура, който трябва на момента да импровизира и промотира неговото предполагаемо произведение на изкуството. След всяка задача, ръководени от преподавателя, Лозен Йорданов, участниците анализират представянето на всеки един от тях и споделят затрудненията си при различните роли.

виж Видео урок 3 в youtube

Видео урок 4: “Работа в екип”От предимно индивидуалните задачи в предходните три видео-урока, последният, четвърти, се прехвърля върху работата в екип. При разработването на етюдите участват всички младежи, като сами разпределят ролите си в тях. Етюдът като най-малката театрална форма има начало, зададен конфликт, кулминация и край. Той е с импровизиран характер и се изпълнява с учебна цел за проверка, развитие или усъвършенстване на актьорското майсторство. Задачата в първия е да се разработи и изиграе ситуация в автобус. Съответно образите, представени в него са разнообразни – шофьор и пътници, от които майка с дете, бременна жена и дори кокошка. В следващите два етюда се разглеждат конфликтни ситуации от ежедневието на младежите. Разделени в две групи те сами избират конфликта, който да представят на сцената. Първата група се спира на раздора между две приятелки, а мястото на случката е кафенето. В ситуацията при втората също присъства разделението, но това, което повече ги обединява е темата за приятелството. Сценичната задача е озаглавена От два стола на земята и поставя въпроса за отделните групички в училище и различната среда на общуване, която се създава между съученици. Анализът, следващ играта на изпълнителите, се фокусира върху определяне на конфликта и разсъждаване върху решения за възможно най-безболезнено излизане от него. Третата сценична задача изразява същността на видео-уроците, а именно разрешаване на конфликтни ситуации – реални, извадени от контекста на ежедневието. Конкретно, в нея се разиграва такава, случила се българско средно училище. Младежите я пресъздават чрез игра до момента на възникване на конфликта, а развръзката е зададена в казуси, разкриващи възможни обяснения за него. Казусите са два, съответно поставени от участниците, разделени в две групи. Те са ретроспективни спрямо възникването на конфликта. Единият от тях е реален. Той касае отношенията между две момичета и момче, попаднали в любовен триъгълник. В края на видеото преподавателят Лозен Йорданов прави обзор на заснетите уроци, които ще са в помощ на младите хора да се вгледат един в друг и да бъдат по-добри помежду си.

виж Видео урок 4 в youtube

Театрални етюди срещу омразата


Моделът “младежки театри срещу омразата” представлява многопластов подход, който съчетава елементи от различни похвати за работа в сферата на неформалното образование: театър-форум, импро-театър и дискусия. Настоящият Наръчник цели да предостави тази иновативна методология за работа с младежи на теми, засягащи предразсъдъците срещу хора от уязвими групи, с цел повишаване чувствителността на младите хора към проблемите в обществото. Наръчникът е предназначен да послужи на специалисти, които работят с млади хора - учители, обучители, социални работници, младежки работници и други експерти, като не е необходимо да имат предходен опит в работата с театрални методи.

вижте в pdf файл

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“